Từ khóa: lấy ít thắng nhiều mới là đạo của kẻ mạnh