Đánh giá:
5/5

Xá lợi Phật vô cùng hiếm. Phải có phước duyên đặc biệt lắm mới được chiêm ngưỡng, chứ không phải tầm thường đâu. Xá Lợi là kết tinh của đạo lực. Do người tu nghiêm trì Giới – Định – Huệ mà cảm thành, chứ không phải do luyện Tinh – Khí – Thần hợp thành như ngoại đạo rao truyền đâu! Đây chỉ là biểu thị tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật. Không nhất định phải riêng gì chết rồi đem thiêu, thịt, xương, tóc trên thân biến thành xá lợi.

Xưa có vị cao tăng tắm gội bèn được xá lợi. Ngài Tuyết Nham Khâm thiền sư cạo đầu, tóc rớt xuống biến thành một chuỗi xá lợi. Lại có người chí tâm niệm Phật, trong miệng có xá lợi. Lại có người khắc bản Long Thư Tịnh Độ Văn, từ trong ván in hiện ra xá lợi. Lại có người thêu hình Phật, thêu kinh, kim đâm xuống bèn được xá lợi. Lại có người chết đem thiêu xá lợi vô số, môn nhân ai nấy đều có.

Xá lợi Phật là gì

Xá lợi do Giới Định Huệ sinh ra mà có

Ngày thiêu hóa Trường Khánh Nhàn Thiền Sư trời nổi cơn gió lớn, khói bay xa ba bốn mươi dặm. Chỗ nào khói lan tới đều có xá lợi, nhặt gom lại được hơn bốn thạch.( nặng 120 kg).

Ở Việt Nam ta bậc cao Tăng và Phật tử niệm Phật có lưu lại xá lợi rất nhiều. Như Xá lợi răng của Tổ Thiền Tâm, Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu để lại Xá lợi là quả tim không cháy…

Thường thì Xá lợi có ba loại:

  1. Xá lợi xương có màu trắng sáng.
  2. Xá lợi tóc có màu đen đậm.
  3. Xá lợi thịt có màu đỏ hồng.

Nếu là Xá lợi của Phật thì như kim cương bất hoại, không gì có thể làm tổn hại được. Xá lợi của chư Tăng hay Phật tử thì không được như vậy! Xá lợi Phật cực hiếm, lại tùy theo căn tánh và phước đức từng người mà hóa hiện. Người có biệt duyên chiêm ngưỡng mỗi người tự thấy to nhỏ, mầu sắc khác nhau, chẳng ai giống ai.

Chiêm bái và thờ Xá lợi Phật được phước

Kinh Đại Bi nói: “Lúc bấy giờ Đức Thế tôn bảo với A nan: Sau khi Ta diệt độ. Nếu có người thậm chí cúng dường Xá lợi của Ta dù chỉ bằng hạt cải. Ta nói người này nhờ tất cả thiện căn này đều đạt được cảnh giới Niết bàn. Nếu có ai tạo lập hình tượng tháp thờ, tâm nghĩ đến công đức của Phật. Ta nói người này nhờ tất cả thiện căn này đều đạt được cảnh giới Niết bàn.

Đức Phật bảo với A nan: Nếu có chúng sanh nào bởi vì nghĩ đến Phật mà tung một cánh hoa lên giữa hư không. Phước đức như vậy đã đạt được quả báo không thể cùng tận. Nếu có chúng sanh nào dùng tâm chí thành nghĩ đến công đức của Phật, thì ờ đời vị lai thì sẽ được làm Thích Thiên Vương. Hoặc làm Phạm Thiên Vương hoặc Chuyển luân Thánh vương, phước báo đó không thể nào cùng tận.

Xá lợi Phật

Sau khi đức Thích Ca nhập niết bàn, Ngài lưu xá lợi lại cho hậu thế. Kinh A Dục Vương nói: “Tám vị Quốc vương tranh giành Xá lợi Phật đều dấy binh gây chiến. Thiên Đế Thích tự mình đi đến nói cho biết, dùng chĩnh vàng mà phân chia. Vua A Xà Thế đếm tổng cộng tất cả được tám vạn bốn ngàn hạt Xá lợi Phật. Ngoài ra có một xá lợi là sợi ria mép của Phật không người nào dám lấy. Bởi vì Vua A Xà Thế đến đầu tiên nên được Xá lợi và sợi ria mép. Ông ta trở về rất hoan hỷ, tấu nhạc vang lừng Trời đất.

Nan Đầu Hòa Long vương hóa làm thân người đi đến nơi Phật Niết bàn. Trên đường đi gặp vua A Xà Thế, ông nói với nhà vua rằng: Có thể mang một phần có được chia cho tôi chăng? Nhà vua nói: Không thể được! Long vương nói: Tôi là Nan Đầu Đà Hòa Long vương, có thể đem cả quốc độ của ông ra chà nát thành bột. Vua A Xà Thế kinh sợ liền tặng cho sợi ria mép của Phật. Long vương liền trở về dưới núi Tu di dựng lên tòa tháp bằng thủy tinh, cao tám vạn bốn ngàn dặm. Xây xong tòa òa tháp thủy tinh lưu ly ông ta đem Xá lợi Phật an trí phụng thờ.

* Vua A Xà Thế mạng chung, về sau vua A Dục chiếm được đất nước ấy. Lúc ấy có vị Đại thần thưa với vua A Dục rằng: Nan Đầu Hòa Long vương trước kia khinh thường vua A Xà Thế mà lấy mất sợi ria mép của Phật. Vua A Dục nghe rồi vô cùng giận dữ, lập tức truyền cho các quỷ thần làm lưới giăng bằng sắt, giăng khắp nơi trong nước ở núi Tu di để bắt Long vương.

Loài Rồng vô cùng kinh hãi bèn cùng nhau tính kế rằng: Vua A Dục tin thờ Phật. Nên chờ khi nhà vua ngủ mang cung điện chuyển đến đặt trong nước dưới núi Tu Di. Thế là lập tức sai loài Rồng bưng lấy cung điện của vua A Dục. Nhà vua tỉnh giấc không biết là ở nơi nào. Trông thấy tòa tháp thủy tinh cao tám vạn bốn ngàn dặm, trong lòng vừa mừng vừa sợ.

* Long vương xuất hiện tạ lỗi rằng: Vua A xà Thế tự mình tặng cho tôi sợi ria mép của Phật, chứ tôi không chiếm đoạt. Lúc Đức Phật tại thế ban cho tôi lời quan trọng rằng: Sau khi nhập Niết bàn đến thời kỳ kiếp thọ không còn. Tất cả kinh giới và cà sa bình bát, ta giao cho ông nên giữ lấy đưa vào cất giữ trong tháp này. Đợi đến lúc Di lặc xuất thế hãy mang ra. Vua A Dục nghe nói lời này vô cùng cảm ơn, oán giận tiêu tan. Long vương liền sai các rồng mang cung điện nhà vua trở về đặt vào chỗ cũ”.

Theo A Dục Vương Truyện Ký, thì vua đã khải phát kho tàng của A Xà Thế Vương. Lấy ra được 84.000 viên xá lợi Phật. Sau đó dùng các bảo vật hòa với nhiều thứ danh hương, tạo ra 84.000 ngôi bảo tháp. Ngài lại nhờ Da Xá Tôn giả dùng thần lực phóng 84.000 tia sáng. Rồi sai các Quỷ thần mỗi vị bưng một bảo tháp theo chiều hướng mỗi tia sáng mà bay đi. Đến chỗ cuối cùng của ánh quang minh, thì an trí bảo tháp nơi lòng đất.

* Các ngôi bảo tháp ấy được đặt để ở khắp châu Nam Thiệm Bộ. Riêng về xứ Trung Hoa có được 19 chỗ. Nhưng vì phước đức chúng sanh kém, nên chỉ có hai nơi hiện lên: Một ở núi Ngũ Ðài, một ở chùa A Dục. Bảo tháp ở Ngũ Ðài Sơn được bao trùm trong ngôi tháp lớn. Còn bảo tháp ở chùa A Dục tại huyện Cần, tỉnh Ninh Ba, hiện nay vẫn còn. Xá lợi Phật ở tháp chùa A Dục Vương có nhiều điểm linh dị vô cùng.

Tùy theo biệt nghiệp. Cũng một xá lợi Phật ấy mà những người đến chiêm bái đều thấy khác nhau: Hoặc lớn hay nhỏ, hoặc một hay nhiều viên, hoặc màu nầy màu kia. Hoặc hình nầy hình khác, hoặc di động hay đứng yên.

Hòa Thượng Hư Vân lễ xá lợi Phật

Tôi được sanh ra mà không gặp mẹ, chưa từng thấy dung mạo bà. Lúc còn ở nhà có thấy hình thờ. Mỗi lần nhớ đến thì tâm cang liền đau nhức. Xưa kia có nguyện rằng sẽ đến chùa A Dục Vương lễ xá lợi của Phật, rồi đốt ngón tay cúng Phật, cầu siêu độ mẹ hiền.

Tôi lễ xá lợi từ sáng sớm canh ba đến chiều tối. Trừ khi ở ngoài điện đường, còn thì không dùng bồ đoàn, tọa cụ. Mỗi ngày lễ ba ngàn lạy. Tối nọ, đang lúc ngồi thiền nhập định, như mộng mà không phải mộng. Thấy trên không có một con rồng vàng, bay vào điện xá lợi trước hồ Thiên Trì, thân dài cả mấy mươi thước, sắc vàng chiếu sáng.

* Tôi leo lên lưng, rồng liền bay đến một nơi núi sông hùng vĩ, cây cỏ hoa trái xanh xanh u mịt, lâu các cung điện, trang nghiêm kỳ diệu. Thấy mẹ mình đang đứng trên lầu các xem cảnh, liền gọi: “Mẹ ơi! Thỉnh mẹ lên lưng rồng. Rồng sẽ đưa mẹ qua cõi Tây Phương.” Rồng lập tức bay xuống. Ngay lúc ấy liền giật mình tỉnh giấc. Thân tâm cảm giác thanh tịnh trong sáng, cảnh giới rõ ràng. Đây là lần thứ nhất mộng thấy mẹ mình.

Từ đó, mỗi ngày nếu có người đến xem xá lợi, tôi đều tham gia. Cách nhìn xá lợi của mỗi người đều khác biệt nhau. Tôi được xem nhiều lần. Ban đầu thấy hạt xá lợi lớn như hạt đậu, màu tím đen. Giữa tháng mười, sau khi lễ lạy hai đại tạng kinh Nguyên Thủy và Đại Thừa xong, lại xem lần nữa. Thấy hạt cũng lớn như lần đầu, nhưng biến thành hạt châu màu đỏ. Tôi lễ lạy thêm nữa. Vì gấp rút cầu chứng nghiệm nên toàn thân đều đau nhức. Xem lần nữa, thấy hạt lớn hơn hạt đậu vàng, màu sắc nửa trắng nửa vàng. Đến lúc ấy, tin chắc rằng hạt xá lợi Phật tùy theo căn tánh của mỗi người mà hiện…”

Xá lợi Phật cảm ứng chuyện

Trong thành Lạc Dương thời Ngụy Minh Đế vốn có ba ngôi chùa, một ngôi chùa nằm phía Tây của Hoàng cung, cứ mỗi lần gắn Xá lợi Phật vào cờ phước treo trên nóc chùa, nhất định là nhìn thấy rõ trong cung. Hoàng đế lo sợ nên muốn phá hủy ngôi chùa.

Lúc ấy có Sa môn người nước khác ở trong chùa, mới bưng cái khay bằng vàng chứa nước, nước tích trữ Xá lợi. Ánh sáng năm màu tỏa ra rực rỡ không dứt, Hoàng đế trông thấy ca ngợi rằng: Không phải là thần hiệu làm sao có được như vậy? Thế là ở phía Đông cung thành làm ra chùa viện rộng cả một trăm gian, gọi là Quan Phật Đồ Tinh Xá.

Ngài Khương Tăng Hội cầu xá lợi

Năm thứ tư niên hiệu Xích ô thời Ngô Tôn Quyền, có Sa môn Khương Tăng Hội( Tổ là người Việt Nam) là người nước khác. Đến Trường Giang thiết lập kinh tượng làm nơi hành đạo. Người nước Ngô cho là chuyện lạ lùng mê hoặc lòng người. Bởi vì nghe tình trạng ấy, Tôn Quyền cho gọi Tăng Hội đến hỏi: – Phật có điềm lành linh thiêng gì?

Đáp rằng: – Dấu tích linh thiêng sâu xa của Đức Phật để lại Xá lợi ứng hiện khắp nơi.

Tôn Quyền nói: – Ở đâu?

Đáp rằng: – Dấu tích thần kỳ của Đức Phật cảm ứng tất cả thì cầu khấn có thể đạt được.

Tôn Quyền nói: – Nếu có được Xá lợi thì sẽ xây dựng chùa tháp.

Ngài Tăng Hội về chùa lập đàn cầu Xá lợi, trải qua hai mươi mốt ngày chí thành thỉnh cầu, liền có được Xá lợi trong bình. Sáng sớm trình lên cho Tôn Quyền thấy, ánh sáng chiếu rọi tỏ cung điện.

* Tôn Quyền cầm bình đổ vào khay đồng, Xá lợi rơi xuống chạm vào khay đồng lập tức vỡ tan. Tôn Quyền rất kinh sợ, lạ lùng trước điềm lành hiếm có. Tăng hội tiến đến nói rằng:

– Xương cốt linh thiêng của Phật, như Kim Cang bất hoại, lửa đốt không cháy, chày giã không vỡ.

Tôn Quyền sai lực sĩ dùng hết sức đánh vào, chày cối đều lõm xuống mà Xá lợi Phật không tổn hại gì, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi làm lóa mắt người nhìn. Lại dùng lửa đốt thì ánh sáng vút lên trên cao làm thành đóa hoa sen to lớn. Tôn Quyền vô cùng tin phục, mới dựng ngôi chùa tên gọi là kiến sơ, đổi địa danh cư trú gọi là xóm Phật Đà.

Về sau con trai của Tôn quyền nối ngôi không tin Phật, có ý định trừ bỏ Phật pháp, đốt kinh phá tháp. Có vị quan sùng kính can ngăn rằng: Tạm thời độ lượng một chút, biết là không có gì thần nghiệm thì loại trừ cũng không muộn. Tôn Hạo nghe theo lời can gián, gọi Tăng Hội đến nói rằng: Nếu có thể linh nghiệm hiện rõ ra thì trước mắt giúp cho thầy phát triển, nếu như không có thể thì sẽ loại trừ mà còn xử tội chết.

* Tăng Hội nói: Phật dùng duyên ứng hiện mà cảm được thì nhất định thông suốt, đã mong muốn cung cấp thì nhờ vào hiệu lực thỉnh cầu không khó. Tôn Hạo cho kỳ hạn trong ba ngày.

Lúc ấy chúng Tăng hơn một trăm người cùng tập hợp trong chùa. Tôn Hạo dàn quân bao quanh chùa tay lăm le dao gậy, đến kỳ hạn thì đập phá giết chóc. Tăng chúng sợ rằng không linh ứng nên có nhiều người muốn tự thắt cổ chết. Tăng Hội nói với mọi người rằng: Phật lưu lại Xá lợi chỉ vì ở thời thế bây giờ, trước đã có linh nghiệm thì lẽ nào bây giờ không có ư?

Vừa đến kỳ hạn thì có được kết quả, thế là đem trình lên cho Tôn Hạo và nói rằng: Đây là xương cốt Kim Cang của Như Lai, chí thành nhất định đạt được, cho dù dùng chày nặng trăm cân đánh vào cũng không mảy may hư hoại.

Tôn Hạo nói: Vàng đá có thể mài mòn thì xương khô lẽ nào cứng chắc, Sa môn chính mình lừa dối thì chỉ mau chết mà thôi. Thế là đem đặt trên đe sắt, dùng chày vàng đánh xuống. Đe sắt chày vàng đều lõm xuống mà Xá lợi vẫn như cũ. Lại lấy nước trong để tiến hành thử nghiệm, Xá lợi tỏa sáng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi trong cung điện. Tôn Hạo mới hớn hở tin phục, chí thành thay đổi tâm tính.

Sa môn Pháp Nhan

Trúc Trường Thư đầu thời nhà Tấn may mắn có Xá lợi Phật. Ông ta có con làm Sa môn tên là Pháp Nhan, muốn hoàn tục nên cười và nói rằng: Xá lợi là cát đá mà thôi, đâu đủ để đáng quý trọng. Người cha đưa vào trong nước, Xá lọi tỏa hào quang ngũ sắc sáng rực vút cao mấy thước, con trông thất kinh quỳ xuống sám hối, không muốn hoàn tục nữa.

Khi Trường Thư sắp chết, người con lại phát khởi ý niệm hoàn tục thì mắc bệnh. Về sau đem Xá lợi an trí trong tòa tháp ở vùng Giang hạ.

Sư Pháp Thường

Trong thời Tấn Đại Hưng, ở vùng Tiềm Đổng rất sùng đạo, có pho tượng bằng gỗ ban đêm có ánh sáng phát ra. Sau đó bên cạnh tượng phát ra tiếng động, mọi người tìm thì thấy một hạt Xá lợi. Đem Xá lợi vào chậu nước sạch thì phát hào quang năm màu chiếu rọi rực rỡ. Về sau Sa môn Pháp Thường trông thấy, Xá lợi liền bay lên cao rơi vào trong lòng Pháp Thường.

Pháp Thường nói: Nếu như khiến Pháp thường xây dựng chùa chiền thì lại cho thấy uy thần. Xá lợi lại vọt lên cao phóng hào quang rực rỡ. Nhân đó Pháp Thường tiến hành xây dựng chùa tháp, người ở vùng Tiềm Đổng cảm sự linh dị của Phật pháp, quy y đông không kể xiết.

Xá lợi tự phân làm hai

Năm thứ nhất thời Tấn Nghĩa Hy. Có người ở vùng Lâm Ấp may mắn có một hạt Xá lợi, mỗi khi đến ngày trai thì phát ra ánh sáng. Sa môn Tuệ Thúy đi theo Sử Quảng Châu là điêu Quỳ về phía Nam, nhìn thấy ánh sáng đó nên muốn thỉnh cầu. Sư chưa kịp mở lời mà Xá lợi tự phân làm hai.

Điêu Quỳ nghe chuyện trong lòng rất vui mừng, thỉnh cầu để thờ kính, Xá lợi tiếp tục phân làm ba. Điêu Quỳ muốn phỏng theo pho tượng ở Trường Can, nhưng chủ chùa cố chấp không đồng ý. Đêm ấy chủ Chùa mộng thấy người cao mấy trượng nói rằng: Pho tượng quý báu nên truyền rộng ra lợi lạc chúng sanh. Hôm sau chủ Chùa liền báo cho Điêu Qùy đồng ý phỏng theo. Tượng hoàn thành, Điêu Quỳ đem Xá lợi đặt vào trong búi tóc pho tượng, liền phóng hào quang sáng rực cả một vùng.

Trong hoa Sen có xá lợi

Năm thứ sáu thời Nguyên Gia nhà Tống. Giả đạo Tử đi Kinh Châu, thấy đóa sen mới nở bèn hái mang về nhà. Nửa đêm nghe trong hoa sen có tiếng động, cảm thấy kỳ lạ liền tìm kiếm thì thấy có một hạt Xá lợi trắng như trân châu. Ông ta đem bỏ vào ly nước sạch thì Xá lợi phóng hào quang chiếu rọi khắp căn nhà, liền cung kính đặt vào trong hộp treo lên tường.

Một hôm có khách đến chơi, khách không biết, lại nhân trời nóng nên trước Xá lợi cởi áo ngoài. Đêm liền mộng có người quở trách: Ở đây có chân thân của Đức Thích Ca, các Thánh đến lễ kính, sao ông làm điều bất kính? Tội này chết vào trong địa ngục, hết kiếp lại sinh ra làm hạng tôi tớ, sao có thể không sợ hãi? Người đó vô cùng kinh sợ, không bao lâu bị dịch bệnh mà chết. Có năm Xá lợi trong nhà mọc ra tám cành hoa sen, sáu tuần mới khô, những điều linh dị không kể xiết.

Xá lợi hiện trong cơm chay

Năm thứ tám thời Nguyên Gia nhà Tống. Ở Cối Kê có người tên An Thiên Tái, trong nhà thờ Phật. Một đêm nghe có tiếng gõ cửa, mở ra thấy hơn mười người mặc áo đỏ chuyển vật liệu xếp vào trong cổng nói rằng: Quan sai làm tháp Phật, rồi biến mất. Hôm sau ông ta đến chơi nhà người. Trong cơm chay gặp được một hạt Xá lợi màu vàng tía, chày đập không vỡ. Đặt vào trong nước thì ánh sáng chiếu ra, liền tự dựng tháp phụng thờ.

Cũng năm ấy Lâm Xuyên Vương trấn giữ vùng Giang Lăng thỉnh được một hạt Xá lợi về mà thờ, thường có hào quang rực rỡ phát ra. Quan lại và Sa môn xem Xá lợi đều thấy không giống nhau, mỗi người thấy hình dạng và màu sắc không đồng. Vương nâng bình bát chú nguyện, thì thuận theo tiếng cầu nguyện phát ra ánh sáng

Một đêm Vương thấy hơn trăm người đi vòng quanh ngôi nhà an trí Xá lợi thắp hương cầm hoa giống như lúc Đức Phật xuất thế, đến Trời sáng thì người và Xá lợi đều không còn.

Xá lợi cảm ứng hiện ra

Năm thứ mười lăm thời Nguyên Gia nhà Tống. Lưu Ngưng ở Nam Quận ẩn cư trong Hoành Sơn không tin Phật pháp. Một đêm ông ta mộng thấy người cao lớn giảng kinh cho nghe. Tỉnh giấc bỗng nhiên tỏ ngộ, sớm chiều chí thành lễ Phật. Nửa năm sau chợt thấy trên đầu có ánh sáng màu tím, tìm kiếm thì có được hai hạt Xá lợi, đưa vào nước thì hào quang phóng ra.

Năm thứ 19 thời Nguyên Gia nhà Tống, Từ Xuân ở vùng cao Bình đọc kinh, đến khi ăn gặp được hai hạt Xá lợi, cất giữ trong hũ gốm. Sau đó xem dần dần tăng lên cho đến hai mươi hạt. Sau ông ta gửi cho Lưu Phức là Huyện Lệnh Quảng Lăng. Lưu Phức lén mở xem thì thấy hũ gốm trống không.

Xá lợi ứng hiện thì người gặp được rất nhiều, đều là cung kính mà có được, khinh mạn thì mất đi.

(Xá lợi là gì – Theo Pháp uyển châu lâm)

Tuệ Tâm 2020

Xá Lợi của đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Một Thánh vật thần bí

Hơn 2500 năm trước, đức Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, khi trà tỳ, chúng đệ tử nhặt được một số Xá Lợi Tử từ chân thân của Ngài như: Xá Lợi đỉnh đầu, xương, huyết, răng, ngón tay và 84000 viên Xá Lợi đủ màu. Những Xá Lợi lưu lại của Phật Tổ được thế giới xem như Thánh vật, tranh nhau thờ phụng cúng dường.

xaloi 1.jpg

xaloi 2.jpg

 
xaloi 3.jpg
 

Xá Lợi tử là do sự tu trì giới định tuệ của mỗi cá nhân, thêm vào đó là nguyện lực lớn của chính mình, nó vô cùng hi hữu, quý báu. Lúc Phật tịch diệt, Xá Lợi của Ngài sau khi trà tỳ là 1 thạch 6 đấu (1 thạch: 100 lít, 1 đấu:10 thăng). Lúc đó có 8 quốc vương của 8 nước tranh nhau chia Xá lợi của Phật, đem về nước của mình, xây dựng bảo tháp, để cho bá tánh chiêm ngưỡng, lễ bái.

Ngoài ra, có những bậc cao tăng và các tín đồ tại gia, thành tựu công đức tu hành, sau khi vãng sanh cũng đều có Xá lợi. Như các đại sư: Lục Tổ Huệ Năng Trung Quốc, đại sư Hoằng Nhất, đại sư Ấn Quang, đại sư Thái hư, đại sư Chương Gia… thời cận đại, những vị này đều để lại số lượng Xá Lợi tương đương.

       xaloi 4.jpg

Xá Lợi NÃO của đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Xá Lợi Tử, Ấn Độ dịch là Đà Đô, cũng gọi là Thiết Lập La, Thiết Lợi La. Trung Hoa dịch là Linh cốt, Thân cốt, Di cốt. Là một thể kết tinh của một người sau khi vãng sanh đã để lại. Hình dáng của nó là thiên biến vạn hóa, có loại hình tròn, hình bầu dục, hình hoa sen, hình Phật, Bồ Tát; màu sắc của nó cũng có rất nhiều như trắng, đen, vàng, xanh, đỏ; Xá lợi tử có loại giống như trân châu, mã não, thủy tinh; có loại trong suốt, có loại tỏa ánh sáng, có loại giống như kim cương.

xaloi 5.jpg

Xá Lợi ĐẦU hình cầu vồng của đức Phật Thích Ca Mâu Ni
xaloi 6.jpg

Xá Lợi NÃO 7 màu của đức Phật Thích Ca Mâu

 xaloi 7.jpg

xaloi 8.jpg

Xá Lợi XƯƠNG của đức Phật Thích Ca Mâu Ni
                        xaloi 10.jpg
                           xaloi 11.jpg
Lợi XƯƠNG ngón tay của chân thân đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Xương lóng tay thứ 3, thứ nhất, thứ 2 và thứ tư
 

Sự hình thành của “Xá Lợi Tử”, các nhà khoa học mãi đến hôm nay vẫn không căn cứ chính xác, nhưng Phật giáo thì cho rằng nó là kết tinh của mỗi cá nhân tu hành thành tựu Giới, Định, Tuệ.

 

xaloi 12.jpg

Xá Lợi của Bích Chi Phật

xaloi 14.jpg

Lợi của Tôn giả Kiều Trần Như ( một trong năm vị Đại Tỳ kheo – chứng quả đầu tiên)

xaoli 15.jpg

Xá Lợi của Tôn giả A Na Luật (Thiên Nhãn đệ nhất)

xaloi 16.jpg

Xá Lợi của Tôn giả Phú Lâu Na (Thuyết pháp đệ nhất)

PHƯƠNG TIỆN

KHÁM PHÁ

VĂN HÓA

CÔNG NGHỆ

QUÂN SỰ

SỨC KHỎE

Món ngon Hải Phòng

I. BÁNH ĐA CUA 1. Cô Yến – 2B Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, HP (6 – 10h sáng) 30k 2. Bánh đa cua- 48 Lạch Tray, Ngô Quyền, HP (16-2h đêm) 30k 3. Bánh đa cua – Đầu ngõ 195 Cầu Đất, Ngô Quyền, HP (6 – 10h sáng)

Bún đỏ ở Hà Nội

Món bún đặc sản của Đăk Lăk được đưa về Hà Nội cho thực khách muốn đổi vị. Màu bắt mắt của bát bún đỏ có thể kích thích sự tò mò của những ai chưa từng thử món này. Người Hà Nội đã quen với bún riêu có màu

Doping là gì?

Thời gian gần đây, rất nhiều người hâm mộ thể thao có sự quan tâm rất nhiều đến Doping là gì và băn khoăn thử nghiệm doping là sao, và để trả lời cho câu hỏi đó các bạn hãy cùng tham khảo bài viết này nhé. Bạn đã nghe